Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskslagtefjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Servicetjek fjerkræ - resultatet for slagtefjerkræ

Servicetjekket for fjerkræbranchen, der blev indledt sidste år i juli måned, er nu afsluttet i form af en endelig ”Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for fjerkræ”, udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Denne handlingsplan skal jf. den nuværende fødevareminister Dan Jørgensen udstikke retningen for, hvordan den danske fjerkræproduktion skal udvikle sig fremover. En retning, der sikrer dyrevelfærden i den danske fjerkræproduktion, samtidig med at branchen fortsat kan bidrage med vækst og arbejdspladser til det danske samfund.

Den nuværende intensive produktion har i følge den ovennævnte handlingsplan store konsekvenser for dyrene. For eksempel vokser en slagtekylling i dag tre gange så hurtigt som for 40 år siden – men den kan i følge handlingsplanen ikke længere gå normalt. ”Det skal vi gøre noget ved, da vi har et særligt ansvar for at passe på de dyr, der giver os noget at leve af. Vi skal i langt højere grad prioritere dyrenes velfærd” – udtaler fødevareminister Dan Jørgensen.

Det bliver dog samtidigt påpeget, at erhvervet allerede har gjort et stort arbejde for at forbedre forholdene. Men der er stadig plads til forbedringer. Der er brug for langsigtede løsninger, der balancerer dyrenes velfærd med ønsket om at bevare en dansk fjerkræsektor i verdensklasse. Det skal ske ved hjælp af tidssvarende lovgivning, målrettet rådgivning, styrket forskning og investeringer i moderne teknologi og produktionsformer, der giver mere plads og velfærd til dyrene.

Der er i handlingsplanen fremhævet fem indsatområder, hvoraf de to af dem omhandler slagtekyllingeproduktionen. Disse to områder er:

-       Bedre velfærd for slagtekyllinger

-       Optimeret kontrolindsats

 

Bedre velfærd for slagtekyllinger

Handlingsplanen har under dette indsatsområde som mål at reducere antallet af trædepudesvidninger

Dette skal ske gennem følgende tiltag:

  • Fødevareministeren vil arbejde for at etablere en aftale med myndighederne i de EU- lande, som slagter danske slagtekyllinger, så der systematisk følges op på problemer i de danske besætninger, der sender kyllinger til slagtning i udlandet.
  • Fødevareministeren vil igangsætte to forskningsprojekter på Aarhus Universitet, der skal kortlægge forekomsten af og årsagerne til trædepudesvidninger hos økologiske slagtekyllinger. Der er konstateret et væsentligt højere antal trædepudesvidninger blandt økologiske slagtekyllinger, uden at det har været muligt at identificere årsagen til problemerne.
  • De danske myndigheder vil arbejde på at ændre EU-lovgivningen i retning af den danske lovgivning om scoring af trædepudesvidninger og vurdering af andre dyrevelfærdsparametre på slagteriet.

 

Handlingsplanen har under dette indsatsområde som mål at opnå bedre dyrevelfærd gennem målrettet avl

Dette skal ske gennem følgende tiltag:

  • Avlen af æglæggende høner og slagtekyllinger har stor indflydelse på dyrenes velfærd. Gangproblemer og sultproblemer hos forældredyr er udfordringer, der ikke kan løses, med mindre de internationale avlsselskaber påvirkes til at ændre avlsmålene for dyrene. Fødevareministeriet vil gå i dialog med avlsselskaberne med henblik på at fremme avlsmetoder, der fokuserer på dyrenes velfærd. Avlen skal i højere grad fokusere på, hvordan gangproblemer og sultproblemer hos forældredyr til slagtekyllinger kan nedbringes, blandt andet gennem avl for mindre intensiv vækst. Herudover skal der være øget fokus på avl, der fremmer dyrenes velfærd generelt både for slagtekyllinger og for æglæggende høner.

Handlingsplanen har under dette indsatsområde som mål at opnå, at slagtekyllinger skal kunne gå ubesværet

Dette skal ske gennem følgende tiltag:

  • Fødevareministeren igangsætter to forskningsprojekter på Aarhus Universitet. Et projekt skal kortlægge det nuværende omfang af gangproblemer hos danske slagtekyllinger. Et andet projekt skal undersøge, om kyllingerne har smerter som følge af gangproblemerne. Projekternes resultater vil indgå i en vurdering af, om der skal indføres tiltag for at nedbringe antallet af slagtekyllinger med besværet gang.

Tidligere undersøgelser har vist, at minimum 75 % af danske slagtekyllinger har varierende grader af unormal gang. Variationen går fra, at kyllingerne går lettere ujævnt til, at de er stærkt gangbesværede. Gangproblemerne vurderes i stor udstrækning at være forbundet med den hurtige tilvækst, som de internationale avlsselskaber har målrettet avlen efter. Kyllingernes ben er derfor dårligt rustet til at klare den vægt, som kyllingerne i løbet af få uger opnår.

Handlingsplanen har under dette indsatsområde som mål at opnå bedre miljø og leveforhold for slagtekyllinger

Dette skal ske gennem følgende tiltag:

  • Fødevareministeren igangsætter to forskningsprojekter på Aarhus Universitet om berigelse i slagtekyllingestalde, der skal optimere dyrenes velfærd. Et projekt vil samle den eksisterende viden på området, mens det andet projekt vil undersøge, hvilke former for berigelse der er velegnet til slagtekyllinger.
  • Fødevareministeren igangsætter en undersøgelse på Aarhus Universitet, der skal afdække mulige alternativer til amputation på opdrætshaner. Der foretages i dag amputation af en del af tåleddet på opdrætshanekyllingerne i den konventionelle slagtekyllingeproduktion, da det skønnes nødvendigt af hensyn til dyrenes velfærd.

Optimeret kontrolindsats

Handlingsplanen har under dette indsatsområde følgende tiltag:

  • Fødevarestyrelsen gennemfører en informations- og kontrolkampagne med fokus på ulovlig indførsel af fjervildt.
  • Fødevareministeren lemper på reglerne for stalddørssalg af slagtefjerkræ, uden at fødevaresikkerheden forringes. Der er foretaget en risikovurdering af DTU af de nu gældende regler, og på baggrund af vurderingen vurderes det fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt at ændre reglerne. Ændringerne vil betyde, at primærproducenter kan sælge åbnet fjerkræ og kød af fjerkræ ved stalddøren. Der åbnes samtidig op for, at kød fra fjerkræ, kaniner og vildt kan afsættes direkte til lokale detailvirksomheder. De nye regler forventes at træde i kraft ultimo 2015. Endvidere retter Fødevarestyrelsen fokus på ikke-registrerede stalddørssælgere af æg ved at gennemføre en kontrolindsats. Kontrolkampagnen indledes med en informationskampagne, der følges op med kontrolbesøg (se mere om dette i afsnittet om høringssvar på denne bekendtgørelsesændring i dette nyhedsbrev).
  • Fødevareministeren justerer på overvågningsprogrammet for Aviær influenza (fugleinfluenza) i fjerkræ på baggrund af en gennemført evaluering på området. Justeringen vil betyde, at testning af formeringsdyr og risikoområder udgår.

 

Der vil gennem de kommende år løbende ske en opfølgning på de initiativer, der er sat i værk som følge af denne handlingsplan. En række af de tiltænkte tiltag er dog i høj grad bundet op på det kommende valg og den deraf følgende valgte regering og kommende fødevareminister. Dansk Slagtefjerkræ kan dog understrege, at de til enhver tid stå på mål og til ansvar for den måde, som produktionen foregår på i dag.

Mie Nielsen Blom