Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskslagtefjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Nye tal for ammoniak fra slagtekyllinger i godkendelsessystemet er trådt i kraft 1. oktober

De nye emissionsfaktorer for ammoniak for slagtekyllinger er nu endelig trådt i kraft i forhold til husdyrgodkendelse.dk.

Den sidste sten på vejen var en ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, fordi en ændring af emissionsfaktorerne krævede en ændring af det generelle ammoniakreduktionskrav i bekendtgørelse. Det er sket med en bekendtgørelsesændring, og altså med virkning fra 1. oktober 2015.

De nye emissionsfaktorer for ammoniak er et år gamle, og blev offentliggjort i Normtal for Husdyrgødning fra Aarhus Universitet/DCA 2014. Ændringen i normtallene betød, at ammoniakemissionen fra stald og lager fra slagtekyllinger blev halveret, fra 12,3 kg NH3-N pr. 1000 producerede kyllinger (35 dage) i 2013 til 6,1 kg i 2014

Link til ændringsbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174530   

Ny model for godkendelse af husdyrbrug undersøges

En ny model for godkendelse af husdyrbrug undersøges i øjeblikket. I modellen indgår bl.a., at godkendelse af stalde skal baseres på produktionsarealet og ikke som nu på antal producerede dyr. Det giver god mening at undersøge denne mulighed.

For de fleste husdyrproduktioner vil en stald med fuld produktion have nogenlunde samme ammoniakemission, uanset de svingninger, der kan være i dyrenes alder, slagtevægt mm. Der er forskellige årsager til dette, alt efter hvilke husdyr, der er tale om. For slagtesvin hænger det sammen med, at ammoniakemissionen i høj grad hænger sammen med m2 gylleoverflade. For slagtekyllinger er den væsentligste forklaring, at lovgivningen sætter en øvre grænse for, hvor mange kg der kan produceres pr. m2.

Regler om kontinuitetsbrud rammer producenter af MajsPlus kyllinger

Hvis en husdyrproduktion i en periode på 3 på hinanden følgende år ikke har det produktionsomfang, som er tilladt i henhold til tilladelse/godkendelse, kaldes det kontinuitetsbrud.

Ved kontinuitetsbrud mister husdyrbrug, der har en tilladelse/godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven (dvs. tilladelse/godkendelse efter 1/1 2007) den del af produktionstilladelsen, som ikke har været udnyttet.

Det kan ramme slagtekyllingeproducenter, der leverer MajsPlus kyllinger til HKScan. På grund af husdyrgodkendelseslovens regler om kontinuitetsbrud risikerer slagtekyllingeproducenter at miste 20 % af produktionsrettighederne i miljøgodkendelsen, hvis de vælger at overgå til produktion af MajsPlus velfærdskyllinger, fordi det er et krav i MajsPlus produktionen, at belægningen maksimalt er 32 kg pr. m2 mod lovgivningens krav på maksimalt 40 kg.

Landbrug & Fødevarer har rejst problemet overfor Miljøstyrelsen, og der arbejdes på at finde en løsning.

Henrik Bang Jensen